Uverejnené Vložiť komentár

Reklamačný poriadok :

Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom záručného tovaru, ktorý predáva, za podmienok opísaných nižšie:

1.Spoločnosť sa zaväzuje uznať uplatnenie záruky do 14 dní a písomne ​​oznámiť kupujúcemu prijatie alebo neakceptovanie žiadosti o záruku. V prípade uznania záručnej reklamácie bude zároveň informovať o plánovaných činnostiach smerujúcich k odstráneniu vady tovaru a uvedie dátum, do ktorého bude vada odstránená. V prípade, že oznámenie nebude akceptované, budeme kupujúceho informovať o dôvode neprihliadania na záručnú reklamáciu

2.Ak vada tovaru spočíva v nedostatku prvkov tovaru, ktoré mali obsahovať, spoločnosť dodá kupujúcemu chýbajúci prvok (prvky) tovaru na vlastné náklady do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru uznaný záručný nárok.

3.Prvky opláštenia sa môžu líšiť vo farebnom odtieni a majú mikrootvory, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť stanu, nejde o závadu, a preto nie je možné v rámci záruky vymeniť.

4.Táto záruka sa vzťahuje len na vady, ktoré vznikli z dôvodu, ktorý má predaný tovar, a nevzťahuje sa na poškodenie tovaru spôsobené jeho predajom z iných dôvodov, najmä sa nevzťahuje, ak vady tovaru vznikli v dôsledku:

-zavinené konanie kupujúceho, najmä ak tovar použil v rozpore s podmienkami používania poskytnutými našou spoločnosťou

-ak sú dôsledkom bežného opotrebovania tovaru alebo nesprávneho skladovania/dopravy kupujúcim

-mechanické, chemické alebo tepelné poškodenie úpravy, opravy, zmeny alebo zmeny vlastností tovaru kupujúcim

– pri halách a prestrešení nezodpovedáme na poškodenia spôsobené orkánom alebo veľmi silným vetrom nad 100 km/h . Pri kúpe upozorňujeme ako si uchytiť haly a prestrešenia použitým ,,gurtnami,, na odolnosť výrobkov.

5.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, využitie práv z tejto záruky nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva, ktoré mu patria zo záruky za vady tovaru. Vo vzťahu k kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi, v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami 6.Naša spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť ustanovenia tejto záruky, avšak akékoľvek zmeny záruky nebudú platiť spätne.